logo

#יהדות ישראלית: בחנו את עצמכם

יום כיפור על אופניים: מבוגרים וילדים
18.10.2018
אפשר לברך על המנהג הישראלי לרכוב על אופניים ביום כיפור – ואפשר גם לגנות אותו. דבר אחד אי אפשר לעשות: להכחיש אותו. כבר לא מעט שנים ידוע שישראל מוצפת ברוכבי אופניים ביום כיפור. כבר לא מעט שנים ברור שזו תופעה של רבים ולא של מעטים בשוליים. מי הרוכבים? מנתוני פרויקט המחקר יהדות ישראלית של המכון למדיניות העם היהודי עולה שיהודים חרדים ודתיים לא רוכבים. ברוב המקרים, לא הם וגם לא ילדיהם. מי שרוכבים הם יהודים המגדירים את עצמם חילונים או מסורתיים. וביתר שאת: ילדיהם של מי שמגדירים את עצמם חילונים ומסורתיים.

רכיבה על אופניים בכיפור היא קודם כל מעשה של ילדים. מכלל המבוגרים היהודים בישראל, כ-7% אומרים שהם עצמם רוכבים על אופניים ביום כיפור (לפי סקר של עיריית ירושלים 40% מהישראלים רוכבים על אופניים ביומיום, שמהם 48% רוכבים כל שבוע[i]). לעומת זאת, 34% מהמבוגרים אומרים שהילדים שלהם רוכבים. ואם לוקחים בחשבון לכמה מבוגרים יש ילדים בגיל רכיבה, מדובר למעשה ב-43%. כלומר, קרוב למחצית מהמבוגרים היהודים בישראל אומרים שילדיהם רוכבים על אופניים בכיפור.

והנה נתון מעניין עוד יותר שעולה מהנתונים: ככל שרמת שמירת המסורת גבוהה יותר, כך יורד שיעור המבוגרים הרוכבים. זה כמובן לא מפתיע. אבל מה שאולי מפתיע הוא ששיעור המבוגרים הרוכבים יורד הרבה יותר משיעור הילדים הרוכבים. במילים אחרות: העובדה שמבוגר איננו רוכב, כי הוא יותר מסורתי, לא מחייבת שגם הילדים שלו לא ירכבו.

הנה הנתונים שמוכיחים את זה[ii]:

שימו לב מה רואים כאן: מקרב מי שמגדירים את עצמם ״חילונים לחלוטין״, יש בערך פי שתיים יותר ילדים שרוכבים ממבוגרים שרוכבים. מקרב מי שמגדירים את עצמם ״חילונים קצת מסורתיים״, או מסורתיים, יש בערך פי חמישה יותר ילדים שרוכבים ממבוגרים.

מה זה בעצם אומר? שבקרב המבוגרים שיעור הרכיבה על אופניים מלמד על מידת שמירת המסורת, ועל הפער המובהק בין מי שמעידים על עצמם שהם ״חילונים לחלוטין״ לבין מי שמעידים על עצמם כמסורתיים במידת מה. אבל בקרב הילדים הפער הזה מאוד מצטמצם. הילדים של ״חילונים קצת מסורתיים״ רוכבים כמעט באותו שיעור של הילדים של ״חילונים לחלוטין״. הילדים של ה״מסורתיים״ רוכבים בשיעור נמוך יותר, אבל עדיין גבוה למדי. למעשה, מבוגרים רוכבים אין, אבל ילדים רוכבים יש אפילו בקרב הקבוצות הדתיות ממש. 25% מהמבוגרים הה״דתיים ליברלים״ אומרים שילדיהם רוכבים, וכן 10% מה״דתיים״ ו-7% מה״דתיים תורנים״.התופעה הזאת יכולה ללמד על אחת משתי מגמות: האחת – ההרגל של רכיבת ילדים על אופניים בכיפור יוצר סוג של קבלה והשלמה של כלל החברה עם התופעה הזאת (אבל לא בקרב מבוגרים, שאצלם רכיבה היא עדיין עדות לוויתור על המסורת). השנייה – בדור הבא הרכיבה היא-היא שתהיה המסורת, ובשנים הבאות החברה הישראלית צפויה לראות עוד זינוק משמעותי בשיעור הרוכבים ביום כיפור, כולל מבוגרים.

אגב, הפער המשמעותי בין ה״חילונים לחלוטין״ לבין שתי הקבוצות שאינן דתיות אך מגדירות את עצמן מסורתיות במידה כלשהי (חילונים קצת מסורתיים ומסורתיים – יחדיו, כ-40% מכלל האוכלוסייה היהודית בישראל) ניכרת בעוד מנהגים רבים. בין השאר, בשיעור הפוקדים את בתי הכנסת לתפילת ״קול נדרי״ ו/או ״נעילה״ של יום כיפור.

בראש פרויקט יהדות ישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) עומדים שמואל רוזנר, עמית בכיר במכון, ופרופ׳ קמיל פוקס (אונ׳ תל אביב), האחראי לסקרים ולניתוח הסטטיסטי. עמית המכון נוח סלפקוב מסייע בניתוח הנתונים, המבוססים על סקר של 3000 יהודים ישראלים שנערך בשני סבבים, האחד של 2000 יהודים ישראלים והשני של 1000 נוספים, המייצגים את האוכלוסייה היהודית בישראל. הטעות המקרית עבור התוצאות המבוססות על 3000 נשאלים היא כ-1.8% והיא גדולה בהתאמה עבור תוצאות המתקבלות מתשובותיהם של פחות נשאלים.

[i] סקר מגלה: כמה ישראלים רוכבים על אופניים, איתן גפן, וי-נט, אפריל 2018.

[ii] נתונים אלה מתוך כלל הילדים והמבוגרים. הנתונים לפי משפחות עם ילדים בלבד שונים.