logo

#יהדות ישראלית: בחנו את עצמכם

מי עולה למירון בל״ג בעומר?


2018-05-02

הדיווחים בעיתונות מונים ״מאות אלפים״ שעולים להילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון בכל שנה. לפעמים הם מגיעים עד כדי ״כחצי מיליון בני אדם״. אבל כמה יהודים באמת עולים למירון בל״ג בעומר?

תשובה לשאלה הזאת מספקים הנתונים שנאספו במסגרת פרויקט המחקר יהדות ישראלית של המכון למדיניות העם היהודי: נתונים אלה מלמדים, בין השאר, ש: רבע מהיהודים בישראל אומרים שהם נוהגים לעלות ״לקברי צדיקים״. כמחצית ממספר זה, 14% מהיהודים בישראל, אומרים שהם משתתפים בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון ״כשהם יכולים״. נתונים כלליים אלה מתייחסים כמובן לממוצע היהודי-ישראלי, כאשר כצפוי מאחוריהם מסתתר שוני גדול בין קבוצות שונות באוכלוסייה. לדוגמה, מקרב הישראלים המגדירים את עצמם ״חילונים לחלוטין״, שהם כמעט שליש מכלל היהודים בישראל, מספרם של העולים לקברות צדיקים זעום – כמו גם מספרם של העולים למירון. בקרב ״חילונים קצת מסורתיים״ רק 3% עולים למירון, אבל 9% אומרים שהם עולים לקברות צדיקים באופן כללי. בקרב יהודים ״מסורתיים״, 10% עולים למירון (״כשהם יכולים״), אבל מספר גבוה בהרבה, כמעט רבע, עולים לקברות צדיקים (23%). באופן טבעי, מספר העולים לקברי צדיקים, כמו מספר העולים למירון, גבוה יותר באופן משמעותי בקבוצות הדתיות (ראו גרף). חשבון פשוט מלמד מה משמעות העובדה שארבעה עשר מכל מאה יהודים בישראל אומרים שהם הולכים ״כשהם יכולים״ להילולת רבי שמעון בר יוחאי. קרוב למיליון יהודים ״הולכים כשהם יכולים״ להילולה (14% משבעה מיליון יהודים – המספר שישראל קרובה אליו – הם 980 אלף בני אדם). מכיוון שאפשר להניח שלא כל שנה כולם ״יכולים״ ללכת, מספר של כחצי מיליון מבקרים בהילולה, כלומר, כמחצית ממי שמשתדלים ללכת באמת הולכים בשנה מסויימת, נשמע סביר כהערכה גסה של מספר העולים להילולה.
גם אם במאה ה-21, חלוקה עדתית משחקת תפקיד פחות חשוב מבעבר בהבנת החברה היהודית ישראלית, עליה לקברות צדיקים אינה זהה בקרב קבוצות עדתיות בישראל. על פי הקריטריונים שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוצאם של למעלה מ-40% מהיהודים בישראלים מוגדר כ״ישראלי״, בעוד שבשאלונים הבודקים הזדהות אישית של יהודים בישראל קרוב למחצית היהודים מגדירים עצמם כ״מזרחי/ספרדי״, כ-40% כ״אשכנזי״ והשאר כ״מעורב״ או ״אחר״[1]. בפרויקט יהדות-ישראלית של המכון למדיניות העם היהודי המשתתפים הגדירו בעצמם האם הם ״מזרחים״ או ״מעורבים״ או ״אשכנזים״. בחלוקה כזאת קל לזהות שמספר העולים לקברי צדיקים גבוה בשיעור ניכר בקרב יהודים המגדירים את עצמם ״מזרחים״, לעומת יהודים ״אשכנזים״ או ״מעורבים״. הפער בהילולה במירון קטן בהרבה: 13% מהאשכנזים עולים למירון לעומת 18% מהמזרחים.