logo

#יהדות ישראלית: בחנו את עצמכם

מי קורא את ההגדה עד הסוף?
28.3.2018
רוב מקרב היהודים בישראל קוראים את ההגדה של פסח במלואה, כך עולה מסקרים עדכניים של המכון למדיניות העם היהודי במסגרת פרויקט המחקר יהדות ישראלית. לשאלה שנשאלה בסקר בשתי גירסאות ניתנה תשובה כמעט זהה: כ-64% מכלל היהודים אמרו שהם קוראים ״את כל ההגדה״ (בגירסה חת) או ״את כל ההגדה כולל מה שאחרי הארוחה״ (בגירסה השניה).

מחקרים רבים מלמדים שסדר הפסח הוא אחד מהטקסים הנפוצים ביותר של יהדות ישראלית, וגם של שאר יהדות העולם. על פי סקר ״פיו״ משנת 2015, 93% מהיהודים בישראל השתתפו בליל סדר ״בשנה שעברה״ (האחוז בקרב יהודי ארה״ב שהשתתפו בסדר בשנת 2013, על פי סקר של אותו מכון, היה 70%). על פי סקר גוטמן אביחי משנת 2009, 90% מהיהודים סבורים ש״חשוב מאוד״ לקיים את ליל הסדר. על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-2009, 88% מהיהודים המגדירים את עצמם חילונים או מסורתיים משתתפים בליל סדר (בקרב הדתיים והחרדים האחוז גבוה יותר).

בסקר המכון למדיניות העם היהודי נמצא כי 97% מהיהודים משיבים בחיוב על השאלה האם אתה ״עושה ליל סדר או מתארח בליל סדר״. זהו אחד המנהגים היחידים של יהדות ישראלית שנשמרים כמעט באופן שווה על ידי כלל האוכלוסייה היהודית על שלל מגזריה הדתיים והפוליטיים (כולל 93% מקרב הקבוצה ״חילונים לחלוטין״, שבה נמדד אחוז ההשתתפות הנמוך ביותר). ליל הסדר דומה בזה, על פי ממצאי המכון, לעוד ארוחה משפחתית שרוב מוחלט מקרב כל היהודים מקפיד עליה: ארוחת ערב ראש השנה (גם כן 97%).

אלא ששאלה על עצם ההשתתפות בסדר עדיין אינה נותנת מושג על מה שעושים היהודים בסדר. בפרויקט המחקר יהדות ישראלית מבקש המכון למדיניות העם היהודי לבחון גם שאלות פרטניות כאלה, ובין השאר בדק עד כמה הישראלים דבקים בקריאת ההגדה של פסח עד סופה. כאמור, רוב היהודים בישראל אומרים שהם קוראים את ״כל ההגדה״, אולם בעניין זה ניכרים פערים בין קבוצות שונות באוכלוסייה על פי רמת הדתיות שלהן.כצפוי, ככל שעולה רמת המסורתיות (או הדתיות) של היושבים לסדר, כך עולה הסיכוי שהם יקראו את כל ההגדה. אך ראוי לציין שבעצם בכל המגזרים, למעט אחד, ישנו רוב שקורא את כל ההגדה. הסוציולוג ד״ר שלמה פישר, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, אומר כי נתון זה מעיד על כך ש״בסך הכל ליל הסדר של היהדות הישראלית נשאר אירוע מסורתי מאוד באופיו״. המגזר היוצא דופן מקרב שבע קבוצות הזהות שהוגדרו על ידי המכון, הוא מגזר ה״חילונים לחלוטין״ (שבע הקבוצות היהודיות הן: חילונים לחלוטין, חילונים קצת מסורתיים, מסורתיים, דתיים ליברלים, דתיים, דתיים תורניים, חרדים). בקרב ישראלים המגדירים את עצמם ״חילונים לחלוטין״ 71% מעידים שהם מסתפקים ב״חלק מההגדה״, ומספר קטן יחסית, 22%, מעידים שהם קוראים את כל ההגדה. קבוצת ה״חילונים לחלוטין״ אמנם יוצאת דופן, אך היא הקבוצה הגדולה משבע קבוצות הזהות, וחברים בה כ-28% מכלל היהודים בישראל.האם מי שקורא את כל ההגדה בהכרח אוכל מזון כשר לפסח?

האם מי שאוכל רק מזון כשר לפסח בהכרח קורא את כל ההגדה?

על שתי השאלות התשובה שלילית. מקרב מי שקורא את כל ההגדה 87% אוכלים רק כשר לפסח (כלומר, 13% אוכלים גם לא כשר לפסח). מקרב מי ש״אוכל רק כשר לפסח״, 85% קוראים את כלל ההגדה״ (כלומר, יש 15% שאוכלים כשר אך לא משלימים את ההגדה). ואפשר לראות זאת גם כך: 56% מהציבור היהודי-ישראלי גם אוכלים כשר לפסח וגם קוראים את כל ההגדה.

ומדוע בגלל לקיים את ליל הסדר? כרבע מהישראלים עושים זאת משום ש״כך ציוותה התורה״. עבור השאר מדובר בעיקר בשילוב של סיבות היסטוריות, תרבותיות ומשפחתיות.

בראש פרויקט יהדות ישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) עומדים שמואל רוזנר, עמית בכיר במכון, ופרופ׳ קמיל פוקס (אונ׳ תל אביב) האחראי לסקרים ולניתוח הסטטיסטי. עמית המכון נוח סלפקוב מסייע בניתוח הנתונים, המבוססים על סקר של 3000 יהודים ישראלים שנערך בשני סבבים, האחד של 2000 יהודים ישראלים והשני של 1000 נוספים, המייצגים את האוכלוסייה היהודית בישראל. הטעות המקרית עבור התוצאות המבוססות על 3000 נשאלים היא כ-1.8% והיא גדולה בהתאמה עבור תוצאות המתקבלות מתשובותיהם של פחות נשאלים.